fa-gavel
Odpowiedzialność cywilna

Dla kogo? Ubezpieczenie adresowane jest do ubezpieczonego będącego osobą fizyczną. Obowiązuje tu bardzo szeroka definicja ubezpieczonego, przez którego rozumiemy osobę fizyczną, której odpowiedzialność cywilna objęta jest ochroną ubezpieczeniową (ubezpieczający będący osobą fizyczną, który zawarł umowę ubezpieczenia na własny rachunek albo osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia) oraz osoby bliskie ubezpieczonemu, o ile pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Korzyści

 Ubezpieczenie zapewnia:

 • ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z czynnościami życia prywatnego,
 • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
 • świadomość minimalizacji ryzyka, związanego z życiem prywatnym i mieniem wykorzystywanym w życiu prywatnym,
 • możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta, ze względu na szeroki katalog klauzul dodatkowych,
 • ratalny schemat płatności, pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta,
 • obniżkę składki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,
 • sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym lub posiadanym mieniem, służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, jeżeli w następstwie czynu niedozwolonego jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich wersjach ogólnych warunków ubezpieczenia jest również odpowiedzialność cywilna pomocy domowej wobec osób trzecich za szkody wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym.

Ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w warunkach ogólnych, objęte są w szczególności szkody wyrządzone:

 • wskutek posiadania lub użytkowania nieruchomości, łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi,
 • wskutek posiadania lub używania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego,
 • przez posiadane zwierzęta,
 • wskutek amatorskiego uprawiania sportu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress