fa-align-center
Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez www.vestigo.com.pl

 

Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn.zm.) VestiGo Maciej Łaczny ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem).

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki technicznie świadczenia usług drogą elektroniczną przez VestiGo Maciej Łaczny za pośrednictwem Serwisu dostępnego w Internecie pod adresem www.vestigo.com.pl a także warunki zawierania i rozwiązywania Umów.

2. Regulamin dostępny jest m.in. na stronie internetowej www.vestigo.com.pl

3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz szczegółowych instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej www.vestigo.com.pl .

5. Zakazane jest wysyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

6. W przypadku wysłania treści określonych w ust. 5 Usługodawca może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

§ 2

Definicje

1.     Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

1) Doradca – osoba wykonująca czynności na rzecz Vestigo dostępna pod numerem telefonu 506 355 590 upoważniona do przygotowywania Ofert ubezpieczenia, i zmian umów ubezpieczenia oraz udzielania informacji na temat usług świadczonych przez VestiGo Maciej Łaczny

2) Kalkulator – formularz zamieszczony na stronie www.vestigo.com.pl umożliwiający Doradcy skalkulowanie wysokości składki na podstawie wpisanych przez Użytkownika danych;

3) Oferta ubezpieczenia lub Oferta – propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia składana przez VestiGo Maciej Łaczny Użytkownikowi, opracowana na podstawie Kalkulacji składki lub Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia;

4) Ogólne Warunki Ubezpieczenia – postanowienia ustalone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe regulujące prawa i obowiązki stron umów ubezpieczenia, których zawarcie oferuje VestiGo Maciej Łaczny;

5) Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy Użytkownikiem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym, zawierający dane jej dotyczące, w szczególności: strony umowy, okres ubezpieczenia, przedmiot i zakres ubezpieczenia;

6) Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu;

7) Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez VestiGo Maciej Łaczny, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez VestiGo Maciej Łaczny, w celu świadczenia Usług, dostępna pod adresem internetowym www.vestigo.com.pl;

8) Składka – świadczenie pieniężne uiszczane przez Ubezpieczającego należne VestiGo Maciej Łaczny z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia;

9) Towarzystwo Ubezpieczeniowe – Towarzystwo Ubezpieczeniowe oferujące usługi ubezpieczeniowe, znajdujące się w ofercie VestiGo

10) Ubezpieczający – Użytkownik, który zawarł Umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeniowym;

11) Ubezpieczony – Użytkownik, na rzecz którego zawarto Umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeniowym;

12) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;

13) Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym a Użytkownikiem zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia lub przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych);

14) Usługodawca lub VestiGo – VestiGo Maciej Łaczny. z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymona Szymonowica 25A/2, 30-396 Kraków, NIP: 549-214-50-88,

15) Usługa/Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną opisane w Regulaminie;

16) Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

17) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;

18) Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia – wniosek wypełniony przez Doradcę na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika na stronie www.vestigo.com.pl, zawierający dane niezbędne do zawarcia Umowy ubezpieczenia, po uprzedniej akceptacji kalkulacji Składki;

 

§ 3

Warunki zawierania i rozwiązywania Umów

1. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz rozpoczęcie korzystania z Usług oferowanych przez VestiGo (objętych Regulaminem) jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i tym samym zawarciem Umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Regulamin stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem Umowy.

2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia Serwisu.

 

§ 4

Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca na podstawie niniejszego Regulaminu, w ramach Serwisu świadczy usługi ubezpieczeniowe umożliwiające Użytkownikowi jako Ubezpieczającemu zawarcie Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach Towarzystw Ubezpieczeniowych znajdujących się w ofercie VestiGo lub zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

2. Użytkownik, za pośrednictwem Serwisu może poinformować o zbyciu pojazdu w przypadku Umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych lub pojazdu stanowiącego przedmiot ubezpieczenia w Umowie ubezpieczenia dobrowolnego.

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu zgłoszenia zbycia pojazdu zgodnie ze zdaniem pierwszym określone są w odpowiednim regulaminie, zamieszczonym pod adresem internetowym obecnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Doradca na pisemny wniosek może dokonać zgłoszenia zbycia pojazdu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, jednak na Użytkowniku spoczywa obowiązek potwierdzenia tego faktu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Zaniechanie ze strony Użytkownika tego warunku wyklucza możliwość reklamacji usługi świadczonej przez VestiGo.

3. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość złożenia zamówienia rozmowy z Doradcą. W celu zamówienia rozmowy Użytkownik pozostawia numer telefonu kontaktowego może dodatkowo określić preferowaną datę i porę kontaktu w formularzu kontaktowym.

 

§ 5

Wymagania techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej oraz gdy w przeglądarce internetowej użytkownika włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies.

2. W Serwisie VestiGo mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS. Wybrane podstrony Serwisu mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

 

§ 6

Przygotowanie do zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz funkcjonalności Serwisu

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w języku polskim, w oparciu o polskie przepisy prawa, które mają zastosowanie do relacji pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym a Użytkownikiem przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, jak również mają zastosowanie do jej wykonywania.

2. Wyliczenie składki odbywa się poprzez wprowadzenie wymaganych danych do Kalkulatora zamieszczonego na stronie www.vestigo.com.pl, za pomocą którego istnieje możliwość wyliczenia wysokości składki przez Doradcę.

3. Zawarcie Umowy ubezpieczenia odbywa się poprzez przyjęcie Oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia oświadczeniem lub poprzez dokonanie płatności składki. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest zaakceptowanie treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych.

4. Użytkownik może dokonać płatności Składki za pomocą: przelewu bankowego na rachunek VestiGo lub przelewu bankowego bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeniowego poprzez płatność elektroniczną realizowaną przez zewnętrznego operatora.

5. Wszystkie operacje i dyspozycje zlecone przy wypełnieniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, dostępnego na stronie www.vestigo.com.pl uważa się za zlecone przez Użytkownika.

6. Dokonanie zmian w zawartej Umowie ubezpieczenia możliwe jest również poprzez kontakt telefoniczny z Doradcą.

7. Poprzez wypełnienie dostępnego Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia lub zawarcie Umowy ubezpieczenia Użytkownik oświadcza, że przed zawarciem Umowy ubezpieczenia zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, zamieszczonymi na stronie Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub przekazanych przez VestiGo w formie elektronicznej, których Regulamin stanowi integralną część oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych dobrowolnie danych osobowych dla celów

wykonywania Umowy ubezpieczenia przez VestiGo oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

 

§ 7

Proces zawarcia Umowy ubezpieczenia

1. Do Umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem Serwisu działającego w ramach strony internetowej www.vestigo.com.pl obowiązują poniższe zasady:

1) Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia złożonego przez Ubezpieczającego za pośrednictwem Serwisu;

2) Vestigo przedstawia Ubezpieczającemu Ofertę zawarcia Umowy ubezpieczenia;

3) Umowę Ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia przez Ubezpieczającego Oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, ustalonej na podstawie Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia złożonego przez Ubezpieczającego i dokonanej oceny ryzyka ubezpieczeniowego;

4) w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia dokument Oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia (Oferta) stanowi Polisę;

5) Umowa ubezpieczenia zawierana jest na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, potwierdzonych w polisie;

6) Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta tylko po akceptacji przez Ubezpieczającego zasad określonych w Regulaminie.

2. W przypadku Umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem Serwisu, Ubezpieczający będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy ubezpieczenia.

3. Vestigo może zwrócić się do Ubezpieczającego o udzielenie dodatkowych informacji, koniecznych do oceny ryzyka, wskazanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

 

§ 8

Informacje o Składce i pozostałych kosztach związanych z Umową ubezpieczenia

1. Wysokość należnej z tytułu Umowy ubezpieczenia składki zostaje ustalona na podstawie taryfy obowiązującej w dniu wypełniania wniosku w oparciu o Kalkulator składki dostępny na stronie internetowej www.vestigo.com.pl, po wprowadzeniu do Kalkulatora niezbędnych danych.

2. Składka ustalana jest w polskich złotych.

3. Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zawarciem Umowy ubezpieczenia. Koszty Serwisu i wysyłki Polis pokrywa VestiGo.

 

§ 9

Sposób składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje można składać telefonicznie pod numer 506 355 590, na adres biuro@vestigo.com.pl lub też pisemnie na adres:

VestiGo Maciej Łaczny, ul. Szymona Szymonowica 25A/2, 30-396 Kraków.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na wskazany w Regulaminie adres), telefoniczną lub listowną na adres Usługodawcy w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej reklamację.

3. Użytkownik powinien określić zakres swoich oczekiwań związanych ze składaną reklamacją.

4. Usługodawca rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, z zastrzeżeniem ust. 5, z tym że nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, z udzieleniem pisemnej odpowiedzi.

5. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4, Usługodawca zawiadamia pisemnie wnoszącego reklamację wskazując przyczynę braku możliwości jej rozpatrzenia w powyższym terminie, okoliczności wymagające ustalenia oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik informowany jest w formie wskazanej podczas składania reklamacji.

 

§ 10

Dane osobowe

1. W ramach zawarcia Umowy VestiGo przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) dla celów związanych z użytkowaniem Serwisu.

2. VestiGo jest administratorem danych osobowych Użytkowników.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu może być w każdym czasie odwołana przez Użytkownika w formie pisemnego oświadczenia wysłanego odpowiednio na adres VestiGo. Odwołanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu oraz wypowiedzeniem Umowy.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Regulamin zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, które bez zgody Usługodawcy nie mogą być rozpowszechniane ani powielane.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednio postanowienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla poszczególnych Umów ubezpieczenia oraz obowiązujące przepisy prawa.

3. W razie zmiany Regulaminu, nowy Regulamin zostanie umieszczony na stronach www.vestigo.com.pl .

5. Umowa rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, zamieszczonych na stronie www.vestigo.com.pl, których Regulamin stanowi integralną część, lub odpowiednio po upływie 30 dni od dnia wypełnienia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia.

6. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania prezentowanych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

7. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress